Merge requests

"Merge requests" do doskonały sposób na kontrolowanie scalania zmian przez mniej zaufanych programistów lub kooperantów.

Gałęzie chronione (Protected Branches)

Gitlab pozwala na zdefiniowanie gałęzi chronionych (protected branches), które podlegają następującym restrykcją:

 • tylko użytkownicy z uprawnieniami "masters" mogą dostarczać zmiany,
 • nie można dostarczać zmian z parametrem "--force
 • zabronione jest usuwanie tych gałęzi

Użytkownicy z uprawnieniami na poziomie developer nie mogą dostarczać zmian do gałęzi chronionych. Muszą stworzyć prośbę o scalenie "Merge Request".

Merge Request - tworzenie

 • Wchodzimy do projektu,
 • w podmenu wchodzimy do "Merge Requests",
 • naciskamy przycisk "New Merge Request",
 • wybieramy źródłową i docelową gałąź,
 • naciskamy przycisk "Compare branches",
 • uzupełniamy tytuł i opis,
 • przypisujemy osobę, która będzie akceptowała "Merge Request",
 • naciskamy przycisk "Submit merge request".